I. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży ozdób choinkowych w sklepie internetowym pod adresem www.bombkichoinkowe.com prowadzonym przez firmę P.P.H. Duet 2 Janusz Libuda NIP 5730218903, REGON  150016967 z siedzibą 42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 81 na rzecz „konsumentów” w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a  P.P.H. Duet 2 Janusz Libuda, zwaną dalej Sprzedającym.

3. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.

4. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.bombkichoinkowe.com kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

5. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

6. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). Z kolei gwarancja Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produkty z gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.bombkichoinkowe.com.

9. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1 – wybór produktu („Do koszyka”), 2 – wybór sposobu płatności i dostawy, 3 – wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 4 – potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.

10. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu.

11. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem , że towar jest dostępny w magazynie.

W przypadku niedostępności części towarów  z zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i sam podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużony czas oczekiwania, anulowanie całego zamówienia).

Do każdego zamówienia może być wystawiona faktura VAT. Jest ona generowana kiedy wszystkie towary zamówione przez Klienta są skompletowane i przygotowane do wysyłki.

12. Cennik dostawy znajduje się pod adresem www.bombkichoinkowe.com

II. Formy płatności i dostawy

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) wpłata na rachunek bankowy (przelew tradycyjny) na konto sklepu.

b) płatność za pomocą systemu PayU.

2. Dostawa zamówionych produktów następuje:

a) przesyłką kurierską

b) InPost Paczkomaty

3. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

III. Prawo odstąpienia od umowy/ zwrot towaru

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku " O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny "Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Taka możliwość zwrotu istnieje tylko wtedy , gdy Klient powiadomił sklep o chęci zwrotu w ciągu 3 dni  od daty odebrania przesyłki, zakupiony towar nie ma oznak używania jak i nie został on w żaden sposób uszkodzony. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.  Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania nie podlega zwrotowi

2.Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne, prosimy odesłać go na adres sklepu.

3.Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie takiej możliwości zwrócimy pieniądze.

4.Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

5.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

6.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie zamówienia (m.in. pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, pandemia itp.).

IV. Reklamacje wad produktów

1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty są dostarczane jako nowe.

2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (I) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (II) nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (III) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego, (IV) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (I) jest własnością osoby trzeciej, (II) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (III) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: a) wymiany towaru na nowy; b) naprawy towaru; c) obniżenia ceny; d) zwrotu pieniędzy

5. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; b) charakter wady – istotna czy nieistotna; c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego: a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny.

8. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

V. Polityka ochrony prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych Sprzedającego jest P.P.H. Duet 2 Janusz Libuda.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci Sprzedającego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.

3. Podanie przez Kupującego niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

4. Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego a) związane z realizacją złożonego zamówienia, b) o charakterze technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona z której Kupujący połączył się ze stroną internetową Sprzedającego itp.

5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia a za dodatkową wyraźną zgodą Kupującego także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania satysfakcji Kupującego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.

7. Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.

8. Kupujący ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową, tradycyjną lub telefoniczną z Administratorem Danych.

VI. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.bombkichoinkowe.com

1. Strona internetowa www.bombkichoinkowe.com (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez P.P.H. Duet 2 Janusz Libuda zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.

3. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Strona www może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

10. Strona www używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie`s do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@bombkichoinkowe.com 

12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

VII. Zmiany w Regulaminie

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.bombkichoinkowe.com przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu. Regulamin z dnia 01 września 2021 r.

VIII. Polityka prywatności

1.Informacje o administratorze danych osobowych Firma  P.P.H. Duet 2 Janusz Libuda NIP 5730218903, REGON  150016967 z siedzibą: 42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 81   jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.

2.Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych:

a)Wykonanie obowiązków prawnych:

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,

– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,

– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.

Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO..Okres: czas wynikający z przepisów.

b)Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień

Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.

Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

c) Nasz prawnie uzasadniony interes:

– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,

– weryfikacja wiarygodności płatniczej,

– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów

(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),

– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.

Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.

Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

3.Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe:

a) Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej, rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.

b) Upoważnieni pracownicy naszej firmy.

c) Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.

d) Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.

e)  Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych należności.

f)  Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe, ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas naszych należności i roszczeń.

4. Przysługujące Państwu uprawnienia.

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru (osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:

– dostęp do danych,

– sprostowanie i poprawienie danych,

– ograniczenie przetwarzania danych,

– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,

– przeniesienie danych,

– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,

– wniesienie sprzeciwu.

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.  Zabezpieczenie Państwa danych osobowych.

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń, dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.

Pobierz - Regulamin.pdf